Polityka prywatności

§ 1  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z serwisu crazybubble.pl.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu. 


§ 2  DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy pisane wielką literą oznaczają:

a) Facebook – portal społecznościowy Facebook, dostępny pod adresem http://www.facebook.pl, połączony z aplikacją o tej samej nazwie;

d) Operator – crazybubble.pl, reprezentowany przez CB Poland Sp. z o.o. przy ul. Korczoka 14 w Zabrzu 41-806.

e) Regulamin – niniejszy dokument;

f) Serwis – serwis internetowy crazybubble.pl, dostępny pod adresem internetowym https://www.crazybubble.pl

g) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;


§ 3  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest CB Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-806 przy ul. Korczoka 14. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i ich akceptacja przez Użytkownika.

§ 4  ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz  datę urodzenia.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z Regulaminem, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@crazybubble.pl
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.§ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:                                                  a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, lub                                                b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, lub                                                        c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies.                                             
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągły i niezakłócony dostęp do Serwisu, jednakże nie może zagwarantować jego nieprzerwanego funkcjonowania. Wszelkie zakłócenia i utrudnienia w działalności Serwisu powinny być niezwłocznie zgłaszane Operatorowi.
 3. Celem zapewnienia Użytkownikom bezpieczeństwa Operator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie dla treści oraz przeznaczenia Serwisu.
 4. Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” to pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane w przeglądarce internetowej, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, analizowania statystyk oglądalności Serwisu oraz jego integracji z usługami zewnętrznymi takimi jak Facebook.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki tego typu są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki użytkownika Serwisu, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji ułatwiających późniejszy dostęp do Serwisu (hasło, login).
 6. W każdym czasie istnieje możliwość zablokowania korzystania z plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując właściwe ustawienia dostępne w przeglądarce internetowej.
 7. Ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.


§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Treści udostępnione w Serwisie są objęte ochroną zgodnie z przepisami  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami). Bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie niedozwolone jest kopiowanie, powielanie i dalsze udostępnianie materiałów znajdujących się w Serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.


§ 13 REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń związanych z funkcjonowanie Serwisu reklamacje należy zgłaszać Operatorowi e-mailowo na adres: info@crazybubble.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać adres e-mail osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne może zostać udzielona Użytkownikowi w formie wiadomości e-mailowej.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Operator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Operatora, zmianę zakresu usług świadczonych przez Operatora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Operatora na obecnych warunkach.
 3. Operator jest administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników.

Do you have questions?

Our specialist is at your service!

Jakub Woźniczka

tel: +48 787 928 459
e-mail: franczyza@crazybubble.pl

Taiwan - or the beginning of the story of us

Crazy Bubble is the only brand serving original, unique Taiwanese Bubble Tea drinks. The chain is inspired by the birthplace of the famous tea - Taiwan. There, the popularisation of desserts with tapioca pearls, a food product made from cassava in the shape of balls, was initiated. Tapioca combined with tea, milk and sugar ushered in the era of Bubble Tea. Over time, ideas for this beverage began to diversify, and ideas included fruit teas with additives such as popping boba, nata de coco or jelly.

What distinguishes Crazy Bubble is its continuous efforts to introduce new flavours and types of drinks that are based on the traditions of Asian countries, but are also based on the originality of the brand's own recipes and customer preferences. Our venues are located in shopping centres, amusement parks and public places such as restaurants and zoos. In addition, we cater for events throughout Poland. Thanks to the best possible quality of ingredients, imported from their country of origin, our drinks are very popular.