RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest serwis crazybubble.pl, z siedzibą w Zabrzu przy ul. Korczoka 14, 41-806 Zabrze, reprezentowana przez CB Poland Sp. z o.o. , zarejestrowaną numerem identyfikacji podatkowej: PL 6482774920, REGON: 362205575.


Serwis crazybubble.pl będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celach statutowych, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.


Prawo do sprzeciwu. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Serwis będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie naszym pracownikom oraz wolontariuszom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.


Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego


Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić korzystanie z usług i działań oferowanych przez serwis crazybubble.pl.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Do you have questions?

Our specialist is at your service!

Jakub Woźniczka

tel: +48 787 928 459
e-mail: franczyza@crazybubble.pl

Taiwan - or the beginning of the story of us

Crazy Bubble is the only brand serving original, unique Taiwanese Bubble Tea drinks. The chain is inspired by the birthplace of the famous tea - Taiwan. There, the popularisation of desserts with tapioca pearls, a food product made from cassava in the shape of balls, was initiated. Tapioca combined with tea, milk and sugar ushered in the era of Bubble Tea. Over time, ideas for this beverage began to diversify, and ideas included fruit teas with additives such as popping boba, nata de coco or jelly.

What distinguishes Crazy Bubble is its continuous efforts to introduce new flavours and types of drinks that are based on the traditions of Asian countries, but are also based on the originality of the brand's own recipes and customer preferences. Our venues are located in shopping centres, amusement parks and public places such as restaurants and zoos. In addition, we cater for events throughout Poland. Thanks to the best possible quality of ingredients, imported from their country of origin, our drinks are very popular.